Csillagtúra Toszkánában - kirándulással a Cinque Terre falvaiba


Firenze
Utazás áttekintő:

Ország:   Olaszország
Város:   Firenze, Lucca, Montecatini, Pisa, San Gimignano, Siena, Volterra

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   3*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásA 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna – Firenze út­vo­na­lon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap: Volterra, San Gimignano, Montecatini Terme
A mai napi kirándulásunk során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvá­rosát, Volterrát és San Gimignanót nézzük meg.
Az etruszk eredetű Volterra egy hegy tete­jére épült, tipikus toszkán város. Nagymé­retű tör­té­nel­mi óváro­sában számos pompás kö­zép­ko­ri és rene­szánsz palota talál­ható. Híresek a város kézmű­vesei, gyö­nyö­rű fehér szobrok készülnek a közelben bányá­szott alabást­romból. A város­néző séta után szabad program, majd to­vább­uta­zás a közeli San Gimigna­nóba, Toszkána egyik gyöngy­sze­mébe.
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattan­nek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pano­ráma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra). 
Délután visszatérünk a szállo­dánkba, és ezután ide­gen­ve­ze­tőnk egy sétát tesz az érdek­lődő utasokkal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres für­dő­vá­rosa (szép parkok, patinás szállodák és fürdők).

3. nap: Cinque Terre
A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Toszkánához. Mese­szép vidék, a hegyek szinte a tengerből emel­kednek ki, a hegy­ol­da­lakon teraszos szőlős­kertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbű­völő halász­falu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehe­tett meg­kö­ze­lí­te­ni, el voltak zárva a külvi­lágtól, ezért is őriz­hették meg ősi, évszá­za­dokkal ezelőtti álla­po­tukat. A nap során 3 faluban teszünk sétát: Monterossóban, a Cinque Terre fő tele­pü­lésén, Vernazzában, amit a leg­szebbnek tartanak, valamint a meg­hök­ken­tő fekvésű Riomaggioréban. 
Mivel autó­busszal ezen tele­pü­lések több­sége mind a mai napig nem elér­hető, ezért vonattal járjuk be őket. Ha az időjárás engedi, akkor akkor az áprilistól októberig induló csoportok esetében lehe­tő­ség lesz egy hajó­ki­rán­du­lásra is ezen vad­re­gé­nyes part­sza­kasz mentén úgy, hogy a hajóról nem­csak a tájat, de a Cinque Terre mind az 5 tele­pülését is meg­cso­dál­hat­juk.

4. nap: Firenze vagy Montecatini Terme
Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­für­dő­iről híres üdü­lő­vá­rosban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Firenzébe, a rene­szánsz művé­szetek „főváro­sába”. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­valés a ke­resz­telő­ká­polná­val, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-képtár.
A fakultatív program ára: 6.200 Ft + eset­le­ges belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Arezzo, Siena
Egész napos kirándulás Toszkána két tarto­mányi szék­he­lyé­re, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az arany­mű­vesek városa Kelet-Toszká­nában talál­ható, a tör­té­nel­mi óváro­sában tett séta nagy élményt jelent majd utasa­inknak. A szám­ta­lan látnivaló közül kiemel­kedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pompás épü­let­együt­tese. A város művé­szet­tör­té­neti szen­zá­ciója pedig Piero della Francesca csodá­latos rene­szánsz fres­kó­so­ro­zata a San Francesco-temp­lom szen­té­lyében, mely a Szent Kereszt legen­dáját meséli el. 
Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­or­szág legegy­sé­gesebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel), Olasz­or­szág védő­szent­jének, Sienai Szent Kata­linnak a szülő­háza, melynek egyes helyi­sé­geit kápol­nákká alakí­tották (gyönyörű freskók) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­or­szág talán leglátvá­nyo­sabb kö­zép­ko­ri tere.

6. nap: Pisa, Lucca
Délelőtt lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebi­lin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tornya). Lehe­tőség a Dóm­mú­zeum és a tér negyedik értékes épít­mé­nyének, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvárossal (szép román kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellipszis alakú tér, mely egy római amfi­te­átrum helyén épült.

7. nap:
Hazautazás a Firenze – Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turista­buszok nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe, ezért egyes helyeken az átla­gosnál hosszabb sétákra kell számítani.
A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: