Mesebeli India I.- barangolás az Arany Háromszög mentén


Agra
Utazás áttekintő:

Ország:   India
Város:   Agra, Delhi, Jaipur

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   4*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsű­rűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok In­di­át meg­járt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint ami­lyen koráb­ban volt. Túl na­gyok az ellen­tétek: a pompás palota­együt­tesek, a mo­nu­men­tá­lis várkas­té­lyok, a csodá­latos műem­lé­kek mel­lett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok kol­dus, a falvak évszá­zadok óta válto­zatlan élet­for­mája. Az európai utas számára szo­katlan a val­lá­sok sokfé­le­sége: hinduk, moha­me­dánok, szik­hek, ke­resz­té­nyek élnek egymás mellett – a budd­hiz­mus szülő­földjén.
Kevesen tudják, India a XXI. század első évti­ze­dében Földünk egyik leg­gyor­sabban fejlődő or­szá­ga volt, a gazda­sági növe­kedés többször is megha­lad­ta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 leg­na­gyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indi­aiak egy­har­ma­da ma már közel európai szín­vo­nalon él.
Köruta­zásunk legfőbb állo­má­sait India 3 leg­lá­to­ga­tot­tabb városa jelenti: a tör­té­nel­mi emlé­kekben rend­kívül gaz­dag főváros, Delhi; a Taj Mahal vá­ro­sa, Agra; valamint Jaipur, mely a lát­ni­va­lók­ban leg­gaz­da­gabb tarto­mány, Rajasthan szék­helye. Ez a 3 vá­ros alkotja az úgy­ne­ve­zett Arany Három­szö­get.
Indiai uta­zá­sa­inkat a novem­bertől márci­usig ter­je­dő idő­szakban bonyo­lítjuk le, amikor az eső­nek na­gyon kicsi a való­szí­nű­sége, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek pedig még elfo­gad­hatóak a vá­ros­né­zé­sek­hez. Áprilistól aztán már gyakran elő­for­dul, hogy a hő­mé­rő higany­szála 40 fok fölé e­mel­kedik.

Program:

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszál­lással Delhibe. 

2. nap: Mathura
Érkezés India fővárosába a kora délelőtti órákban, majd továbbutazás Agra irányába. Kora délután pihenő Mathurában, a hinduizmus egyik legfontosabb zarándokhelyén, Krishna születési helyén. Látogatás a Krishna-templomban, majd továbbutazás Agrába, szállás (3éj).

3. nap: Gwalior
Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­la­tú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai e­gé­szen kü­lön­le­ges temp­lo­mokat és palo­tákat ő­riz­nek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 10.500 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

4.nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. E­lő­ször a szom­szé­dos Sikand­rában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mau­zó­leumát, majd a ha­tal­mas Agrai erőd meg­lá­to­ga­tá­sa követ­kezik. Ben­ne talál­ható Akbar császár gyönyörű palota­komp­le­xu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­szemét, Iti­mád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ék­szer­do­boznak” is szokták nevezni). 
A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból ké­szült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vélet­lenül válasz­tották be né­hány éve a mos­ta­ni világ 7 csodája közé.

5.nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert
Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es é­vek­ben Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett é­pít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együttest többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül le­nyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű ál­la­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és mel­let­te lé­vő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se. 
Délután, mielőtt megér­ke­zünk Jaipurba, láto­gatást te­szünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az ak­ko­ri jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­sé­gének, Siso­di­ának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur
Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsa­szí­nű” vá­ros­ban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes ró­zsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tar­tunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Al­bert Hall­nál. A rengeteg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­e­gyüt­tesét, a régi India fejlett csilla­gá­szati isme­re­teit bi­zo­nyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utób­biba is lesz idő be­men­ni, amire álta­lában csak kevés turista­cso­port­nak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem maradhat ki a prog­ramból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval ismer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sír­em­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Ma­hal­nál; a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sa­gar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Am­ber-erőd­pa­lo­tára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb ke­re­kes ágyúja. 

7. nap: Amber-erődpalota, Delhi (Bahai-templom)
Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lota, amely a ma­ha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megépült a jai­pu­ri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos pa­ra­di­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tar­tal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot ele­fánt­háton is meg­kö­ze­líteni. Ennek felára kb. 10 USD / fő.
Az erőd­palota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe. Delki külvárosában megnézzük a város egyik leglátványosabb építményét, a Sydney-i Operaházra emlékeztető, lótuszvirág formájú Bahai-templomot. Szál­lás Delhiben (2 éj).

8. nap: Delhi
Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, mely­nek során mind Ódelhi, mind Újdelhi legfon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (In­di­a leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi em­lék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Parla­ment, El­nö­ki pa­lo­ta, Humayun mau­zó­leuma és a Qutab Mi­nar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győ­zelmi to­ronnyal).

9. nap:
Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Buda­pest­re a késő délutáni órákban.

 


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: